Studiul 10 – Trimestrul IV

Joi , 5 decembrie 2013

 

Cuvântul ebraic chazon din Daniel 8:13, tradus în limba română cu „vedenie”, se referă la întreaga viziune din Daniel 8:3-11 (vezi Daniel 8:1,2,13,15) şi acoperă perioada Imperiului Medo-Persan (berbecul), perioada Imperiului Grec (ţapul) şi perioada Romei papale (cornul mic). În versetul 14 se afirmă că durata completă a evenimentelor din viziune este de „două mii trei sute de seri şi dimineţi”, ceea ce ne lasă să înţelegem că este vorba de intervalul lung de timp dintre Imperiul Medo-Persan şi timpul sfârşitului. Textul subliniază în mod repetat ideea că viziunea „priveşte vremea sfârşitului” (Daniel 8:17,19), „este cu privire la nişte vremuri îndepărtate” (Daniel 8:26). De aceea nu putem considera că este vorba de două mii trei sute de zile literale, ci trebuie să apelăm la principiul an-zi, în baza căruia ajungem la concluzia că avem de-a face cu o perioadă de două mii trei sute de ani (Ezechiel 4:5,6 şi Numeri 14:34).

Daniel 8

1. „În anul al treilea al domniei împăratului Belşaţar, eu, Daniel, am avut o vedenie, afară de cea pe care o avusesem mai înainte.
2. Când am avut vedenia aceasta mi s-a părut că eram la capitala Susa, în ţinutul Elam; şi în timpul vedeniei mele mă aflam lângă râul Ulai.
3. Am ridicat ochii, m-am uitat şi iată că într-un râu stătea un berbec şi avea două coarne; coarnele acestea erau înalte, dar unul era mai înalt decât celălalt, şi cel mai înalt a crescut cel din urmă.
4. Am văzut cum berbecul împungea cu coarnele spre apus, spre miazănoapte şi spre miazăzi; nicio fiară nu putea să-i stea împotrivă şi nimeni nu putea să scape pe cine-i cădea în mână; ci el făcea ce voia, şi a ajuns puternic.
5. Pe când mă uitam cu băgare de seamă, iată că a venit un ţap de la apus şi a cutreierat toată faţa pământului, fără să se atingă de el; ţapul acesta însă avea un corn mare între ochi.
6. A venit până la berbecul care avea coarne şi pe care-l văzusem stând în râu şi s-a repezit asupra lui cu toată puterea lui.
7. L-am văzut cum s-a apropiat de berbec, s-a aruncat încruntat asupra lui, a izbit pe berbec şi i-a frânt amândouă coarnele, fără ca berbecul să i se fi putut împotrivi; l-a trântit la pământ şi l-a călcat în picioare, şi nimeni n-a scăpat pe berbec din mâna lui.
8. Ţapul însă a ajuns foarte puternic; dar când a fost puternic de tot, i s-a frânt cornul cel mare. În locul lui au crescut patru coarne mari, în cele patru vânturi ale cerurilor.
9. Dintr-unul din ele a crescut un corn mic, care s-a mărit nespus de mult spre miazăzi, spre răsărit şi spre ţara cea minunată.
10. S-a înălţat până la oştirea cerurilor, a doborât la pământ o parte din oştirea aceasta şi din stele şi le-a călcat în picioare.
11. S-a înălţat până la căpetenia oştirii, i-a smuls jertfa necurmată şi i-a surpat locul Locaşului său celui Sfânt.
12. Oastea a fost pedepsită din pricina păcatului săvârşit împotriva jertfei necurmate; cornul a aruncat adevărul la pământ şi a izbutit în ce a început.
13. Am auzit pe un sfânt vorbind; şi un alt sfânt a întrebat pe cel ce vorbea: „În câtă vreme se va împlini vedenia despre desfiinţarea jertfei necurmate şi despre urâciunea pustiirii? Până când va fi călcat în picioare Sfântul Locaş şi oştirea?”
14. Şi el mi-a zis: „Până vor trece două mii trei sute de seri şi dimineţi; apoi Sfântul Locaş va fi curăţat!”
15. Pe când eu, Daniel, aveam vedenia aceasta şi căutam s-o pricep, iată că înaintea mea stătea cineva care avea înfăţişarea unui om.
16. Şi am auzit un glas de om în mijlocul râului Ulai, care a strigat şi a zis: „Gabriele, tâlcuieşte-i vedenia aceasta.”
17. El a venit atunci lângă locul unde eram; şi la apropierea lui, m-am înspăimântat şi am căzut cu faţa la pământ. El mi-a zis: „Fii cu luare aminte, fiul omului, căci vedenia priveşte vremea sfârşitului!”
18. Pe când îmi vorbea el, am căzut cu faţa la pământ leşinat. El m-a atins şi m-a aşezat iarăşi în picioare în locul în care mă aflam.
19. Apoi mi-a zis: „Iată, îţi arăt ce se va întâmpla la vremea de apoi a mâniei, căci vedenia aceasta priveşte vremea sfârşitului.
20. Berbecul pe care l-ai văzut, cu cele două coarne, sunt împăraţii mezilor şi perşilor.
21. Ţapul însă este împărăţia Greciei, şi cornul cel mare dintre ochii lui este cel dintâi împărat.
22. Cele patru coarne care au crescut în locul acestui corn frânt sunt patru împărăţii care se vor ridica din neamul acesta, dar care nu vor avea atâta putere.
23. La sfârşitul stăpânirii lor, când păcătoşii vor fi umplut măsura nelegiuirilor, se va ridica un împărat fără ruşine şi viclean.
24. El va fi tare, dar nu prin puterea lui însuşi; el va face pustiiri de necrezut, va izbuti în tot ce va începe, va nimici pe cei puternici şi chiar pe poporul sfinţilor.
25. Din pricina propăşirii lui şi izbândirii vicleniilor lui, inima i se va îngâmfa, va pierde pe mulţi oameni care trăiau liniştiţi şi se va ridica împotriva Domnului domnilor, dar va fi zdrobit fără ajutorul vreunei mâini omeneşti.
26. Iar vedenia cu serile şi dimineţile, de care a fost vorba, este adevărată. Tu, pecetluieşte vedenia aceasta, căci este cu privire la nişte vremuri îndepărtate.”
27. Eu, Daniel, am stat leşinat şi bolnav mai multe zile; apoi m-am sculat şi mi-am văzut de treburile împăratului. Eram uimit de vedenia aceasta, şi nimeni nu ştia.”

Ezechiel 4

5. Îţi voi socoti un număr de zile deopotrivă cu acela al anilor nelegiuirii lor, şi anume trei sute nouăzeci de zile, în care să porţi nelegiuirea casei lui Israel.
6. După ce vei isprăvi aceste zile, culcă-te a doua oară pe coasta dreaptă şi poartă nelegiuirea casei lui Iuda patruzeci de zile; îţi pun câte o zi pentru fiecare an.

Numeri 14

34. După cum în patruzeci de zile aţi iscodit ţara, tot aşa, patruzeci de ani veţi purta pedeapsa fărădelegilor voastre; adică un an de fiecare zi: şi veţi şti atunci ce înseamnă să-Mi trag Eu mâna de la voi.

Dar la ce dată a început această perioadă?

Cercetătorii Bibliei, atât iudei, cât şi creştini, au observat relaţia strânsă dintre Daniel 8:14 şi Daniel 9:24-27, o profeţie impresionantă, considerată în mod tradiţional a arăta spre venirea lui Mesia.

Daniel 9

24. Şaptezeci de săptămâni au fost hotărâte asupra poporului tău şi asupra cetăţii tale celei sfinte, până la încetarea fărădelegilor, până la ispăşirea păcatelor, până la ispăşirea nelegiuirii, până la aducerea neprihănirii veşnice, până la pecetluirea vedeniei şi prorociei şi până la ungerea Sfântului sfinţilor.
25. Să ştii, dar, şi să înţelegi că de la darea poruncii pentru zidirea din nou a Ierusalimului până la Unsul, la Cârmuitorul, vor trece şapte săptămâni; apoi timp de şaizeci şi două de săptămâni, pieţele şi gropile vor fi zidite din nou, şi anume în vremuri de strâmtorare.
26. După aceste şaizeci şi două de săptămâni, Unsul va fi stârpit, şi nu va avea nimic. Poporul unui domn care va veni va nimici cetatea şi Sfântul Locaş, şi sfârşitul lui va fi ca printr-un potop; este hotărât că războiul va ţine până la sfârşit, şi împreună cu el, şi pustiirile.
27. El va face un legământ trainic cu mulţi timp de o săptămână, dar la jumătatea săptămânii va face să înceteze jertfa şi darul de mâncare, şi pe aripa urâciunilor idoleşti va veni unul care pustieşte, până va cădea asupra celui pustiit prăpădul hotărât.”

5. Ce evenimente sunt prezentate în Daniel 9:24-27? Care sunt punctele comune ale acestui pasaj cu Daniel 8:14?

Termenul chazon („vedenie”) din Daniel 8:13 se referă la întreaga profeţie din Daniel 8; termenul mareh, din Daniel 8:26, se referă în mod precis la „vedenia cu serile şi dimineţile”, viziune care rămăsese neexplicată de înger. Tocmai de această profeţie era uimit Daniel şi nu reuşea nicidecum să o înţeleagă (Daniel 8:27).

După câţiva ani, îngerul Gabriel i se arată lui Daniel pentru a-l ajuta să înţeleagă viziunea (apare acelaşi termen ca în 8:26 – mareh) despre cele două mii trei sute de zile (Daniel 9:23). Profeţia despre cele şaptezeci de săptămâni din acest pasaj ne ajută să înţelegem timpul indicat în profeţia din Daniel 8:14. Verbul „au fost hotărâte” din Daniel 9:24 poate fi tradus mai fidel cu verbul „a aloca” sau „a tăia din”, ceea ce ne lasă să înţelegem că aceste şaptezeci de săptămâni fac parte din perioada mai lungă, perioada de două mii trei sute de zile, că ele sunt „tăiate” din acel interval de timp profetic. Am obţinut astfel punctul de pornire al acestei perioade profetice (vezi citatele de la secţiunea de mâine).

*

*****
STUDIUL BIBLIEI LA RÂND TRIMESTRUL IV

Psalmii 120

 
1. (O cântare a treptelor.) Către Domnul strig în strâmtorarea mea, şi El m-ascultă.
2. Doamne, scapă-mi sufletul de buza mincinoasă, de limba înşelătoare!
3. Ce-ţi dă El ţie, ce-ţi aduce El ţie, limbă înşelătoare?
4. Săgeţi ascuţite de războinic cu cărbuni aprinşi de ienupăr.
5. Vai de mine că locuiesc la Meşec, că locuiesc în corturile Chedarului!
6. Destul mi-a locuit sufletul lângă cei ce urăsc pacea.
7. Eu sunt pentru pace; dar de îndată ce vorbesc eu, ei sunt pentru război.
 
Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO