Studiul 10 – Trimestrul II

Vineri , 7 iunie 2013

Soarele  apune la ora 20:58

 

„Dar chiar şi acest ceas întunecat nu era fără nădejde pentru aceia care îşi puseseră încrederea în Dumnezeu. Hagai şi Zaharia au fost ridicaţi ca profeţi pentru a face faţă crizei. Prin mărturii mişcătoare, aceşti soli rânduiţi de Domnul i-au descoperit poporului cauza necazurilor lui. Lipsa prosperităţii vremelnice era urmarea faptului că ei nu puseseră interesele lui Dumnezeu pe primul plan, au declarat profeţii. Dacă israeliţii L-ar fi onorat pe Dumnezeu, dacă l-ar fi arătat respectul şi cinstea cuvenită, făcând din construirea casei Sale prima lor preocupare, ei ar fi chemat prin  aceasta prezenţa şi binecuvântarea Sa.” – Profeţi şi regi, p. 573, 574

„Templul al doilea nu era onorat cu norul slavei lui Iehova, ci cu prezenţa vie a Aceluia în care locuieşte trupeşte toată plinătatea Dumnezeirii, care este Dumnezeu Însuşi manifestat în trup. «Dorinţa tuturor popoarelor» venise fără îndoială în templul Său atunci când Omul din Nazaret învăţa şi vindeca în curţile sfinte. Prin prezenţa lui Hristos, şi numai prin aceasta, cel de-al doilea templu îl întrecea în slavă pe primul.” – Tragedia veacurilor, p. 24

Întrebări pentru discuţie

1. Prezentaţi răspunsul la întrebarea de la secţiunea de marţi. Meditaţi la implicaţiile venirii lui Isus şi ale jertfei Sale. Ce înseamnă aceste evenimente pentru valoarea noastră personală? Ce deosebiri există între concepţia despre om bazată pe aceste adevăruri şi concepţia evoluţionismului ateist, atât de răspândită în multe părţi ale lumii?

2. Isaia vorbeşte despre împăratul mândru al Babilonului care, prin puterea sa, făcea „să se cutremure pământul şi zguduia împărăţiile”. Prin ce diferă acestea de clătinarea pământului şi de răsturnarea împărăţiilor care va avea loc în ziua Domnului, potrivit profetului Hagai?

3. De multe ori, israeliţii de odinioară nu au ascultat cuvântul trimis de Dumnezeu prin profeţii Săi. Pregătiţi-vă să le împărtăşiţi membrilor grupei câteva moduri prin care poporul lui Dumnezeu de astăzi se împotriveşte cuvântului trimis de Domnul.

4. Biblia arată clar că vechiul templu şi sistemul lui de jertfe şi-au pierdut valoarea o dată pentru totdeauna după moartea Domnului Isus. În comparaţie cu sanctuarul pământesc, ce aspecte în plus ne descoperă Evrei 8 şi 9 referitor la lucrarea Domnului Hristos?

================================================================

STUDIUL BIBLIEI LA RÂND TRIMESTRUL II

Neemia 4

1. Când a auzit Sanbalat că zidim iarăşi zidul, s-a mâniat şi s-a supărat foarte tare. Şi-a bătut joc de iudei
2. şi a zis înaintea fraţilor săi şi înaintea ostaşilor Samariei: „La ce lucrează aceşti iudei neputincioşi? Oare vor fi lăsaţi să lucreze? Oare vor jertfi? Oare vor isprăvi? Oare vor da ei viaţă unor pietre înmormântate sub mormane de praf şi arse de foc?”
3. Tobia, amonitul, era lângă el şi a zis: „Să zidească numai! Dacă se va sui o vulpe, le va dărâma zidul lor de piatră.”
4. „Ascultă, Dumnezeul nostru, cum suntem batjocoriţi! Fă să cadă ocările lor asupra capului lor şi dă-i pradă pe un pământ unde să fie robi.
5. Nu le ierta fărădelegea, şi păcatul lor să nu fie şters dinaintea Ta; căci au necăjit pe cei ce zidesc.”
6. Am zidit zidul, care a fost isprăvit pretutindeni până la jumătate din înălţimea lui. Şi poporul lucra cu inimă.
7. Dar Sanbalat, Tobia, arabii, amoniţii şi asdodienii s-au supărat foarte tare când au auzit că dregerea zidurilor înainta şi că spărturile începeau să se astupe.
8. S-au unit toţi împreună ca să vină împotriva Ierusalimului şi să-i facă stricăciuni.
9. Ne-am rugat Dumnezeului nostru şi am pus o strajă zi şi noapte ca să ne apere împotriva loviturilor lor.
10. Însă Iuda zicea: „Puterile celor ce duc poverile slăbesc, şi dărâmăturile sunt multe; nu vom putea să zidim zidul.”
11. Şi vrăjmaşii noştri ziceau: „Nu vor şti şi nu vor vedea nimic până vom ajunge în mijlocul lor; îi vom ucide şi vom face astfel să înceteze lucrarea.”
12. Şi iudeii care locuiau lângă ei, au venit de zece ori şi ne-au înştiinţat despre toate locurile pe unde veneau la noi.
13. De aceea am pus în locurile cele mai de jos dinapoia zidului şi în locurile tari poporul, pe familii, i-am aşezat pe toţi cu săbiile, suliţele şi arcurile lor.
14. M-am uitat şi, sculându-mă, am zis mai marilor, dregătorilor şi celuilalt popor: „Nu vă temeţi de ei! Aduceţi-vă aminte de Domnul cel mare şi înfricoşat şi luptaţi pentru fraţii voştri, pentru fiii voştri şi fetele voastre, pentru nevestele voastre şi pentru casele voastre!”
15. Când au auzit vrăjmaşii noştri că am fost înştiinţaţi, Dumnezeu le-a nimicit planul, şi ne-am întors cu toţii la zid, fiecare la lucrarea lui.
16. Din ziua aceea, jumătate din oamenii mei lucrau, iar cealaltă jumătate era înarmată cu suliţe, cu scuturi, cu arcuri şi cu platoşe. Căpeteniile erau înapoia întregii case a lui Iuda.
17. Cei ce zideau zidul şi cei ce duceau sau încărcau poverile, cu o mână lucrau, iar cu alta ţineau arma.
18. Fiecare din ei, când lucra, îşi avea sabia încinsă la mijloc. Cel ce suna din trâmbiţă stătea lângă mine.
19. Am zis mai marilor, dregătorilor şi celuilalt popor: „Lucrarea este mare şi întinsă, şi noi suntem risipiţi pe zid, departe unii de alţii.
20. La sunetul trâmbiţei să vă strângeţi la noi, spre locul de unde o veţi auzi. Dumnezeul nostru va lupta pentru noi.”
21. Aşa făceam lucrarea: jumătate din noi stând cu suliţa în mână din zorii zilei până la ivirea stelelor.
22. În acelaşi timp, am mai zis poporului: „Fiecare să petreacă noaptea în Ierusalim cu slujitorul lui; noaptea să facem de strajă, iar ziua să lucrăm.”
23. Şi nu ne-am dezbrăcat de haine, nici eu, nici fraţii mei, nici slujitorii mei, nici oamenii de strajă care erau sub porunca mea. Fiecare se ducea cu armele la apă.
Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO