Studiul 10

Joi , 6 decembrie 2012

 

La ultima întrebare de la secţiunea de ieri, am studiat pasajele din Exodul 20:11 şi Deuteronomul 5:15. Observăm că Sabatul ne îndreptă atenţia spre două evenimente: spre crearea lumii şi spre răscumpărare. Acestea sunt două concepte strâns legate în Biblie. Dumnezeu este Creatorul şi, totodată, Răscumpărătorul nostru. Aceste două adevăruri biblice importante ne sunt întipărite în minte în fiecare săptămână, în fiecare a şaptea zi, când ne odihnim „după Lege” (Luca 23:56), la fel ca femeile care „veniseră cu Isus din Galileea” (Luca 23:55).

Exodul 20

11. Căci în şase zile a făcut Domnul cerurile, pământul şi marea, şi tot ce este în ele, iar în ziua a şaptea S-a odihnit: de aceea a binecuvântat Domnul ziua de odihnă şi a sfinţit-o.

Deuteronomul 5

15. Adu-ţi aminte că şi tu ai fost rob în ţara Egiptului, şi Domnul, Dumnezeul tău, te-a scos din ea cu mână tare şi cu braţ întins: de aceea ţi-a poruncit Domnul Dumnezeul tău să ţii ziua de odihnă.

Luca 23

55. Femeile care veniseră cu Isus din Galileea au însoţit pe Iosif; au văzut mormântul şi felul cum a fost pus trupul lui Isus în el,
56. s-au întors şi au pregătit miresme şi miruri. Apoi, în ziua Sabatului, s-au odihnit, după Lege.

7. Citeşte Coloseni 1:14-16 şi Ioan 1:1-14. Ce legătură fac aceste versete între calitatea de Creator şi cea de Răscumpărător a lui Isus?

Coloseni 1

14. în care avem răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea păcatelor.
15. El este chipul Dumnezeului celui nevăzut, Cel întâi născut din toată zidirea.
16. Pentru că prin El au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri şi pe pământ, cele văzute şi cele nevăzute: fie scaune de domnii, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpâniri. Toate au fost făcute prin El şi pentru El.

Ioan 1

1. La început era Cuvântul, şi Cuvântul era cu Dumnezeu, şi Cuvântul era Dumnezeu.
2. El era la început cu Dumnezeu.
3. Toate lucrurile au fost făcute prin El; şi nimic din ce a fost făcut, n-a fost făcut fără El.
4. În El era viaţa, şi viaţa era lumina oamenilor.
5. Lumina luminează în întuneric, şi întunericul n-a biruit-o.
6. A venit un om trimis de Dumnezeu: numele lui era Ioan.
7. El a venit ca martor, ca să mărturisească despre Lumină, pentru ca toţi să creadă prin el.
8. Nu era el Lumina, ci el a venit ca să mărturisească despre Lumină.
9. Lumina aceasta era adevărata Lumină, care luminează pe orice om, venind în lume.
10. El era în lume, şi lumea a fost făcută prin El, dar lumea nu L-a cunoscut.
11. A venit la ai Săi, şi ai Săi nu L-au primit.
12. Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu;
13. născuţi nu din sânge, nici din voia firii lor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu.
14. Şi Cuvântul S-a făcut trup şi a locuit printre noi, plin de har şi de adevăr. Şi noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava Singurului născut din Tatăl.

Întrucât legea divină este la fel de sfântă ca şi Dumnezeu Însuşi, numai unul egal cu Dumnezeu putea face ispăşire pentru încălcarea ei. Numai Hristos îl putea răscumpăra din blestemul legii pe omul căzut şi îl putea readuce în armonie cu Cerul.” (Ellen G.White, Harul uimitor al lui Dumnezeu, pag. 42)

Isus a putut fi Răscumpărătorul omenirii căzute doar în baza faptului că El era Creatorul, Cel egal cu Dumnezeu, Cel care a făcut toate lucrurile (Ioan 1:3).

Ioan 1

3. Toate lucrurile au fost făcute prin El; şi nimic din ce a fost făcut, n-a fost făcut fără El.

Sabatul este un frumos simbol al Evangheliei harului fiindcă ne îndreaptă privirea spre Hristos Creatorul şi Răscumpărătorul nostru. Când ne odihnim în Sabat, arătăm, de fapt, că nu suntem mântuiţi prin faptele Legii, ci prin ceea ce a făcut Hristos pentru noi. Astfel, odihna Sabatului devine un simbol al odihnei pe care o avem în Isus (vezi Evrei 4:3-9).

Evrei 4

3. Pe când noi, fiindcă am crezut, intrăm în „odihna” despre care a vorbit El când a zis: „Am jurat în mânia Mea că nu vor intra în odihna Mea!” Măcar că lucrările Lui fuseseră isprăvite încă de la întemeierea lumii.
4. Căci într-un loc a vorbit astfel despre ziua a şaptea: „Dumnezeu S-a odihnit în ziua a şaptea de toate lucrările Lui.”
5. Şi aici este zis iarăşi: „Nu vor intra în odihna Mea!”
6. Deci, fiindcă rămâne ca să intre unii în odihna aceasta şi pentru că aceia cărora li s-a vestit întâi vestea bună n-au intrat în ea, din pricina neascultării lor,
7. El hotărăşte din nou o zi: „astăzi” – zicând, în David, după atâta vreme, cum s-a spus mai sus: „Astăzi, dacă auziţi glasul Lui, nu vă împietriţi inimile!”
8. Căci, dacă le-ar fi dat Iosua odihna, n-ar mai vorbi Dumnezeu după aceea de o altă zi.
9. Rămâne, dar, o odihnă ca cea de Sabat pentru poporul lui Dumnezeu.

Şi mântuirea înseamnă refacere, re-creare; procesul acesta începe în momentul în care Îl primim pe Isus (2 Corinteni 5:17, Galateni 6:15) şi culminează cu re-crearea cerului şi a pământului (vezi Isaia 65:17, Apocalipsa 21:5). Versetele acestea ne arată şi mai clar legătura dintre crearea lumii şi a omului şi răscumpărare şi, totodată, reflectarea acestor doua adevăruri cruciale în porunca Sabatului, una dintre poruncile Decalogului.

2 Corinteni 5

17. Căci, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus: iată că toate lucrurile s-au făcut noi.

Galateni 6

15. Căci, în Hristos Isus, nici tăierea împrejur, nici netăierea împrejur nu sunt nimic, ci a fi o făptură nouă.

Isaia 65

17. Căci iată, Eu fac ceruri noi şi un pământ nou; aşa că nimeni nu-şi va mai aduce aminte de lucrurile trecute şi nimănui nu-i vor mai veni în minte.

Apocalipsa 21

5. Cel ce şedea pe scaunul de domnie a zis: „Iată, Eu fac toate lucrurile noi.” Şi a adăugat: „Scrie, fiindcă aceste cuvinte sunt vrednice de crezut şi adevărate.”

Una este să declari că eşti păzitor al Sabatului şi chiar să te odihneşti în Sabat (fariseii şi cărturarii se odihneau în Sabat!), şi cu totul alta este să te bucuri de Sabat pe deplin. Ce poţi spune despre experienţa personală a păzirii Sabatului? Ce poţi face pentru a beneficia de binecuvântările spirituale şi fizice pe care Dumnezeu ni le pune la dispoziţie în ziua a şaptea?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO