Studiul 13

Joi , 29 martie 2012

 

7. O parte dintre sfaturile date de Pavel tesalonicenilor sunt legate de faptul că Domnul nu venise încă. Ce le spune el? 2 Tes. 2

2 Tesaloniceni 2

1. Cât priveşte venirea Domnului nostru Isus Hristos şi strângerea noastră laolaltă cu El, vă rugăm, fraţilor,
2. să nu vă lăsaţi clătinaţi aşa de repede în mintea voastră şi să nu vă tulburaţi de vreun duh, nici de vreo vorbă, nici de vreo epistolă, ca venind de la noi, ca şi cum ziua Domnului ar fi şi venit chiar.
3. Nimeni să nu vă amăgească în vreun chip; căci nu va veni înainte ca să fi venit lepădarea de credinţă şi de a se descoperi omul fărădelegii, fiul pierzării,
4. potrivnicul care se înalţă mai presus de tot ce se numeşte „Dumnezeu” sau de ce este vrednic de închinare. Aşa că se va aşeza în Templul lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu.
5. Nu vă aduceţi aminte cum vă spuneam lucrurile acestea, când eram încă la voi?
6. Şi acum ştiţi bine ce-l opreşte ca să nu se descopere decât la vremea lui.
7. Căci taina fărădelegii a şi început să lucreze; trebuie numai ca cel ce o opreşte acum să fie luat din drumul ei.
8. Şi atunci se va arăta acel nelegiuit pe care Domnul Isus îl va nimici cu suflarea gurii Sale şi-l va prăpădi cu arătarea venirii Sale.
9. Arătarea lui se va face prin puterea Satanei, cu tot felul de minuni, de semne şi puteri mincinoase
10. şi cu toate amăgirile nelegiuirii, pentru cei ce sunt pe calea pierzării, pentru că n-au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiţi.
11. Din această pricină, Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire, ca să creadă o minciună,
12. pentru ca toţi cei ce n-au crezut adevărul, ci au găsit plăcere în nelegiuire, să fie osândiţi.
13. Noi însă, fraţi preaiubiţi de Domnul, trebuie să mulţumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi, căci de la început Dumnezeu v-a ales pentru mântuire, în sfinţirea Duhului şi credinţa adevărului.
14. Iată la ce v-a chemat El, prin Evanghelia noastră, ca să căpătaţi slava Domnului nostru Isus Hristos.
15. Aşadar, fraţilor, rămâneţi tari şi ţineţi învăţăturile pe care le-aţi primit fie prin viu grai, fie prin epistola noastră.
16. Şi însuşi Domnul nostru Isus Hristos şi Dumnezeu, Tatăl nostru, care ne-a iubit şi ne-a dat prin harul Său o mângâiere veşnică şi o bună nădejde,
17. să vă mângâie inimile şi să vă întărească în orice lucru şi cuvânt bun!

Înainte de revenirea Mântuitorului trebuie să aibă loc câteva evenimente importante, însă avem certitudinea unui viitor glorios.

8. Apocalipsa oferă dovezi că revenirea va întârzia. La deschiderea celei de-a cincea peceţi, ce strigă glasurile de sub altar? Ce deducem de aici despre problema „întârzierii”? Apoc. 6:9-11

Apocalipsa 6

9. Când a rupt Mielul pecetea a cincea, am văzut sub altar sufletele celor ce fuseseră înjunghiaţi din pricina Cuvântului lui Dumnezeu şi din pricina mărturisirii pe care o ţinuseră.
10. Ei strigau cu glas tare şi ziceau: „Până când, Stăpâne, Tu, care eşti sfânt şi adevărat, zăboveşti să judeci şi să răzbuni sângele nostru asupra locuitorilor pământului?”
11. Fiecăruia din ei i s-a dat o haină albă şi li s-a spus să se mai odihnească puţină vreme, până se va împlini numărul tovarăşilor lor de slujbă şi al fraţilor lor, care aveau să fie omorâţi ca şi ei.

9. Cum ne ajută Luca 12:42-48 să înţelegem problema „întârzierii”? Ce avertizare importantă găsim aici, dacă suntem tentaţi să privim lucrurile la fel?

Luca 12

42. Şi Domnul a zis: „Cine este ispravnicul credincios şi înţelept pe care-l va pune stăpânul său peste slugile sale ca să le dea partea lor de hrană la vremea potrivită?
43. Ferice de robul acela pe care stăpânul, la venirea lui, îl va găsi făcând aşa!
44. Adevărat vă spun că îl va pune peste toată avuţia sa.
45. Dar dacă robul acela zice în inima lui: „Stăpânul meu zăboveşte să vină”; dacă va începe să bată pe slugi şi pe slujnice, să mănânce, să bea şi să se îmbete,
46. stăpânul robului aceluia va veni în ziua în care el nu se aşteaptă şi în ceasul în care nu ştie şi-l va tăia în bucăţi; şi soarta lui va fi soarta celor necredincioşi în lucrul încredinţat lor.
47. Robul acela, care a ştiut voia stăpânului său, şi nu s-a pregătit deloc şi n-a lucrat după voia lui, va fi bătut cu multe lovituri.
48. Dar cine n-a ştiut-o, şi a făcut lucruri vrednice de lovituri, va fi bătut cu puţine lovituri. Cui i s-a dat mult, i se va cere mult; şi cui i s-a încredinţat mult, i se va cere mai mult.

Dar ce putem spune despre textele în care se afirmă că Isus va reveni curând? Iată un exemplu: „Şi iată, Eu vin curând! Ferice de cel ce păzeşte cuvintele prorociei din cartea aceasta!” (Apoc. 22:7)

Din punctul de vedere al experienţei noastre, revenirea Domnului are loc la fel de „curând” ca decesul nostru. Noi murim şi, indiferent cât timp ne odihnim în mormânt – doi ani, două sute de ani sau poate două mii de ani –, când deschidem ochii vedem revenirea lui Isus. În sensul acesta, putem afirma că, din punct de vedere strict personal, din punctul de vedere al experienţei noastre personale, aşteptarea revenirii Sale nu durează mai mult decât o viaţă de om. A doua venire a lui Hristos este un eveniment literal şi universal, care afectează întreaga planetă, dar noi îl trăim doar la nivel individual.

Ai început să te simţi bine în lumea aceasta, să te acomodezi cu starea lucrurilor şi să pierzi din vedere realitatea revenirii Domnului? Dacă da, probabil că nu eşti singurul în această situaţie. Cum putem combate această tendinţă firească, dar periculoasă? Prezintă-ţi răspunsul la această întrebare la Şcoala de Sabat.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO