Apartenenţa la trupul lui Hristos este un mare privilegiu. Acest adevăr este subliniat de un alt simbol: toţi facem parte din familia lui Dumnezeu. „Vedeţi ce dragoste ne-a arătat Tatăl, să ne numim copii ai lui Dumnezeu!” (1 Ioan 3,1) Însă privilegiile sunt însoţite de obicei de responsabilităţi.

4. Ce ne transmite simbolul bisericii ca trup al lui Hristos, în care fiecare membru este o parte a acestui trup, cu privire la responsabilităţile individuale? Efes. 4,1-13

Efeseni, 4
1 Vă sfătuiesc dar eu, cel întemniţat pentru Domnul, să vă purtaţi într-un chip vrednic de chemarea, pe care aţi primit-o,
2 cu toată smerenia şi blândeţea, cu îndelungă răbdare; îngăduiţi-vă unii pe alţii în dragoste,
3 şi căutaţi să păstraţi unirea Duhului, prin legătura păcii.
4 Este un singur trup, un singur Duh, după cum şi voi aţi fost chemaţi la o singură nădejde a chemării voastre.
5 Este un singur Domn, o singură credinţă, un singur botez.
6 Este un singur Dumnezeu şi Tată al tuturor, care este mai presus de toţi, care lucrează prin toţi şi care este în toţi.
7 Dar fiecăruia din noi harul i-a fost dat după măsura darului lui Hristos.
8 De aceea este zis: „S-a suit sus, a luat robia roabă, şi a dat daruri oamenilor.”
9 Şi acest: „S-a suit”, ce înseamnă decât că înainte Se pogorâse în părţile mai de jos ale pământului?
10 Cel ce S-a pogorât, este acelaşi cu cel ce s-a suit mai presus de toate cerurile, ca să umple toate lucrurile.
11 Şi El a dat pe unii apostoli; pe alţii, prooroci; pe alţii, evanghelişti; pe alţii, păstori şi învăţători,
12 pentru desăvârşirea sfinţilor, în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos,
13 până vom ajunge toţi la unirea credinţei şi a cunoştinţei Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare, la înălţimea staturii plinătăţii lui Hristos;

_________________________________________________________________________________________________

„Toţi trebuie să acţioneze ca într-un mecanism bine structurat, în care fiecare parte componentă depinde de cealaltă, dar are o activitate distinctă. Fiecare îşi îndeplineşte rolul care i-a fost desemnat şi activitatea care i-a fost rânduită. Dumnezeu îi invită pe membrii bisericii Sale să primească Duhul Sfânt, să trăiască în armonie şi în bună înţelegere unii cu alţii, să îşi unească interesele în dragoste.” – Ellen G. White, My Life Today, pag. 276

5. Ce alte responsabilităţi importante le revin membrilor bisericii? 1 Cor. 16,2; 1 Tes. 5,14.17.25; Evr. 10,25; 1 Petru 3,15

1 Corinteni, 16
2 În ziua dintâi a săptămânii, fiecare din voi să pună deoparte acasă ce va putea, după câştigul lui, ca să nu se strângă ajutoarele când voi veni eu.

1 Tesaloniceni, 5
14 Vă rugăm, de asemenea, fraţilor, să mustraţi pe cei ce trăiesc în neorânduială; să îmbărbătaţi pe cei deznădăjduiţi; să sprijiniţi pe cei slabi, să fiţi răbdători cu toţi.

17 Rugaţi-vă neîncetat.

25 Fraţilor, rugaţi-vă pentru noi.

Evrei, 10
25 Să nu părăsim adunarea noastră, cum au unii obicei; ci să ne îndemnăm unii pe alţii, şi cu atât mai mult, cu cât vedeţi că ziua se apropie.

1 Petru, 3
15 Ci sfinţiţi în inimile voastre pe Hristos ca Domn.” Fiţi totdeauna gata să răspundeţi oricui vă cere socoteală de nădejdea care este în voi; dar cu blândeţe şi teamă,

_________________________________________________________________________________________________

Mulţi oameni trăiesc în societăţi bazate pe consum şi, prin urmare, au tendinţa de a aduce mentalitatea de consum şi în biserică. Ei se întreabă Ce îmi oferă biserica?, în loc să îşi pună întrebarea: Care poate fi contribuţia mea în biserică, prin talentele şi prin darurile mele? În anul 1961, când a fost desemnat preşedinte al Statelor Unite, John F. Kennedy a rostit următoarele cuvinte memorabile: „Nu întreba ce poate să facă ţara pentru tine, ci întreabă ce poţi tu să faci pentru ţara ta.” Aceste cuvinte pot fi aplicate şi la atitudinea noastră faţă de biserică. Deşi biserica face multe pentru cei care o frecventează şi participă la activităţile ei, ar trebui ca, mai întâi de toate, să ne punem mereu întrebarea: Ce să fac, ca să slujesc mai bine? Cum pot să-i încurajez pe alţii? Cum pot să fiu un model pentru tineri? Cum pot să contribui la crearea unei atmosfere spirituale plăcute, în care oamenii să-şi găsească pacea sufletească şi împlinirea nevoilor?

Pune-ţi întrebările următoare şi analizează-ţi răspunsurile cu onestitate: Care este motivul principal pentru care vin la biserică? Ce primesc? Ce pot să ofer?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO