Studiul 13 – Trimestrul IV

Luni , 23 decembrie 2013

 

2. Ce condiţii pentru apropierea de Dumnezeu sunt enumerate în Evrei 10:22?

Evrei 10

22. să ne apropiem cu o inimă curată, cu credinţă deplină, cu inimile stropite şi curăţate de un cuget rău şi cu trupul spălat cu o apă curată.

Potrivit acestui verset, când se apropie de Dumnezeu, închinătorii ar trebui să întrunească patru condiţii:

1. Să se apropie cu o inimă curată. Inima reprezintă aici fiinţa noastră, gândurile şi motivaţiile noastre, emoţiile, voinţa şi caracterul nostru. Dumnezeu vrea ca noi să ne apropiem de El cu o inimă curată, cu sinceritate. Dar, pentru ca să fim sinceri, este nevoie să ne lăsăm curăţiţi de orice rău. Aceasta nu înseamnă că suntem desăvârşiţi, ci doar că depunem eforturi să avem un caracter asemenea caracterului lui Hristos.

2. Să se apropie cu credinţă deplină. După cum am văzut în secţiunea de ieri, nu mai avem niciun dubiu că accesul înaintea lui Dumnezeu este liber.

3. Să se apropie cu inimile stropite şi curăţite de un cuget rău. Cuvântul „stropite” ne duce cu gândul la serviciile din cortul din pustie, când poporul sau altarul era stropit cu sângele jertfei (Exodul 24:8; Leviticul 8:23,24). Sângele îi făcea curaţi pe oameni din punct de vedere ritual, dar nu avea puterea de a face curăţenie în conştiinţa lor (Evrei 9:9,13). Spre deosebire de acest sânge, sângele lui Hristos asigură şi curăţirea conştiinţei (Evrei 9:14). Prin această curăţire este ilustrată îndreptăţirea păcătosului pocăit. Noi putem avea o conştiinţă curată, fiindcă am fost iertaţi.

Exodul 24

8. Moise a luat sângele şi a stropit poporul, zicând: „Iată sângele legământului pe care l-a făcut Domnul cu voi pe temeiul tuturor acestor cuvinte.”

Leviticul 8

23. Moise a înjunghiat berbecul, a luat din sângele lui şi a pus pe marginea urechii drepte a lui Aaron, pe degetul cel mare al mâinii drepte şi pe degetul cel mare de la piciorul lui cel drept.
24. A adus pe fiii lui Aaron, a pus sânge pe marginea urechii lor drepte, pe degetul cel mare al mâinii drepte şi pe degetul cel mare de la piciorul lor cel drept, iar sângele rămas l-a stropit pe altar de jur împrejur.

Evrei 9

9. Aceasta era o asemănare pentru vremurile de acum, când se aduc daruri şi jertfe care nu pot duce pe cel ce se închină în felul acesta la desăvârşirea cerută de cugetul lui.
13. Căci, dacă sângele taurilor şi al ţapilor şi cenuşa unei vaci, stropită peste cei întinaţi, îi sfinţeşte şi le aduce curăţarea trupului,
14. cu cât mai mult sângele lui Hristos, care, prin Duhul cel veşnic, S-a adus pe Sine însuşi jertfă fără pată lui Dumnezeu, vă va curăţa cugetul vostru de faptele moarte, ca să slujiţi Dumnezeului celui Viu!

4. Să se apropie cu trupul spălat cu o apă curată. Se pare că această afirmaţie face aluzie la botezul creştin, dar o putem interpreta şi în sens spiritual, ca fiind vorba de „botezul cu apă, prin Cuvânt” (Efeseni 5:26), adică, mai exact, de citirea Bibliei şi aplicarea principiilor ei în viaţa noastră.

Efeseni 5

26. ca s-o sfinţească, după ce a curăţat-o prin botezul cu apă prin Cuvânt,

În Iacov 4:7,8, scriitorul înfruntă atitudinea duplicitară a cititorilor săi. Din ceea ce ne lasă pasajul să înţelegem, aceştia nu mai erau devotaţi în întregime lui Dumnezeu, făcuseră compromisuri şi se aflau într-un pericol iminent. Iată de ce Iacov îi îndeamnă să-şi curăţească mâinile şi inimile, un limbaj care face aluzie la curăţirea ce avea loc în sanctuar. Ideea că ne putem apropia de Dumnezeu numai după ce ne-am curăţit inima şi mâinile este desprinsă din lecţiile sanctuarului.

Iacov 4

7. Supuneţi-vă, dar, lui Dumnezeu. Împotriviţi-vă diavolului, şi el va fugi de la voi.
8. Apropiaţi-vă de Dumnezeu, şi El Se va apropia de voi. Curăţaţi-vă mâinile, păcătoşilor; curăţaţi-vă inima, oameni cu inima împărţită!

Trebuie să înţelegem bine că numai Dumnezeu ne poate curăţi inimile. Ce decizii trebuie să luăm ca să-I permitem să facă acest lucru?

*

*****

STUDIUL BIBLIEI LA RÂND TRIMESTRUL IV

Psalmii 138

 
 
1. (Un psalm al lui David.) Te laud din toată inima, cânt laudele Tale înaintea dumnezeilor.
2. Mă închin în Templul Tău cel sfânt şi laud Numele Tău, pentru bunătatea şi credincioşia Ta, căci Ţi s-a mărit faima prin împlinirea făgăduinţelor Tale.
3. În ziua când Te-am chemat, m-ai ascultat, m-ai îmbărbătat şi mi-ai întărit sufletul.
4. Toţi împăraţii pământului Te vor lăuda, Doamne, când vor auzi cuvintele gurii Tale;
5. ei vor lăuda căile Domnului, căci mare este slava Domnului!
6. Domnul este înălţat: totuşi vede pe cei smeriţi şi cunoaşte de departe pe cei îngâmfaţi.
7. Când umblu în mijlocul strâmtorării, Tu mă înviorezi, Îţi întinzi mâna spre mânia vrăjmaşilor mei, şi dreapta Ta mă mântuieşte.
8. Domnul va sfârşi ce a început pentru mine. Doamne, bunătatea Ta ţine în veci: nu părăsi lucrările mâinilor Tale.
 
Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO