Studiul 12 – Trimestrul  II

Luni , 17 iunie 2013

 

3. Citeşte Zaharia 9:9. Cum aplică Noul Testament acest verset la Isus? Vezi Matei 21:9; Marcu 11:9,10; Luca 19:38; Ioan 12:13-15.

Matei 21

9. Noroadele care mergeau înaintea lui Isus şi cele ce veneau în urmă, strigau: „Osana, Fiul lui David! Binecuvântat este Cel ce vine în Numele Domnului! Osana în cerurile preaînalte!”

Marcu 11

9. Cei ce mergeau înainte şi cei ce veneau după Isus strigau: „Osana! Binecuvântat este Cel ce vine în Numele Domnului!
10. Binecuvântată este Împărăţia care vine, Împărăţia părintelui nostru David! Osana în cerurile preaînalte!”

Luca 19

38. Ei ziceau: „Binecuvântat este Împăratul care vine în Numele Domnului! Pace în cer şi slavă în locurile preaînalte!”

Ioan 12

13. a luat ramuri de finic şi I-a ieşit în întâmpinare, strigând: „Osana! Binecuvântat este Cel ce vine în Numele Domnului, Împăratul lui Israel!”
14. Isus a găsit un măgăruş şi a încălecat pe el, după cum este scris:
15. „Nu te teme, fiica Sionului; iată că Împăratul tău vine călare pe mânzul unei măgăriţe.”

„Intrarea triumfală” a Domnului Isus a însemnat intrarea Sa în Ierusalim călare pe un măgăruş, în aclamaţiile mulţimii. În Biblie, manifestările de bucurie apar de obicei când Dumnezeu este preamărit ca împărat (Psalmii 47, 96, 98). Despre acest Conducător smerit se spusese că va aduce neprihănire, mântuire şi o pace de durată, iar stăpânirea Sa se va întinde până la marginile pământului.

Psalmii 47

1. (Către mai marele cântăreţilor. Un psalm făcut de fiii lui Core.) Bateţi din palme toate popoarele! Înălţaţi lui Dumnezeu strigăte de bucurie!
2. Căci Domnul, Cel Preaînalt, este înfricoşat: El este Împărat mare peste tot pământul.
3. El ne supune popoarele, El pune neamurile sub picioarele noastre.
4. El ne alege moştenirea, slava lui Iacov, pe care-l iubeşte. – (Oprire)
5. Dumnezeu Se suie în mijlocul strigătelor de biruinţă, Domnul înaintează în sunetul trâmbiţei.
6. Cântaţi lui Dumnezeu, cântaţi! Cântaţi Împăratului nostru, cântaţi!
7. Căci Dumnezeu este Împărat peste tot pământul: cântaţi o cântare înţeleaptă!
8. Dumnezeu împărăţeşte peste neamuri, Dumnezeu şade pe scaunul Lui de domnie cel sfânt.
9. Domnitorii popoarelor se adună împreună cu poporul Dumnezeului lui Avraam; căci ale lui Dumnezeu sunt scuturile pământului: El este mai înalt şi mai presus de orice.

Psalmii 96

1. Cântaţi Domnului o cântare nouă! Cântaţi Domnului, toţi locuitorii pământului!
2. Cântaţi Domnului, binecuvântaţi Numele Lui, vestiţi din zi în zi mântuirea Lui!
3. Povestiţi printre neamuri slava Lui, printre toate popoarele minunile Lui!
4. Căci Domnul este mare şi foarte vrednic de laudă. El este mai de temut decât toţi dumnezeii.
5. Căci toţi dumnezeii popoarelor sunt nişte idoli, dar Domnul a făcut cerurile.
6. Strălucirea şi măreţia sunt înaintea feţei Lui, slava şi podoaba sunt în Locaşul Lui cel Sfânt.
7. Familiile popoarelor, daţi Domnului, daţi Domnului slavă şi cinste!
8. Daţi Domnului slava cuvenită Numelui Lui! Aduceţi daruri de mâncare şi intraţi în curţile Lui!
9. Închinaţi-vă înaintea Domnului îmbrăcaţi cu podoabe sfinte, tremuraţi înaintea Lui, toţi locuitorii pământului!
10. Spuneţi printre neamuri: „Domnul împărăţeşte! De aceea lumea este tare şi nu se clatină.” Domnul judecă popoarele cu dreptate.
11. Să se bucure cerurile şi să se înveselească pământul; să mugească marea cu tot ce cuprinde ea!
12. Să tresalte câmpia cu tot ce e pe ea, toţi copacii pădurii să strige de bucurie
13. înaintea Domnului! Căci El vine, vine să judece pământul. El va judeca lumea cu dreptate, şi popoarele, după credincioşia Lui.

Psalmii 98

1. (Un psalm.) Cântaţi Domnului o cântare nouă, căci El a făcut minuni. Dreapta şi braţul Lui cel sfânt I-au venit în ajutor.
2. Domnul Şi-a arătat mântuirea, Şi-a descoperit dreptatea înaintea neamurilor.
3. Şi-a adus aminte de bunătatea şi credincioşia Lui faţă de casa lui Israel: toate marginile pământului au văzut mântuirea Dumnezeului nostru.
4. Strigaţi către Domnul cu strigăte de bucurie, toţi locuitorii pământului! Chiuiţi, strigaţi şi cântaţi laude!
5. Cântaţi Domnului cu harpa, cu harpa şi cu cântece din gură!
6. Cu trâmbiţe şi sunete din corn, strigaţi de bucurie înaintea împăratului, Domnului!
7. Să urle marea cu tot ce cuprinde ea, să chiuie lumea şi cei ce locuiesc pe ea,
8. să bată din palme râurile, să strige de bucurie toţi munţii
9. înaintea Domnului! Căci El vine să judece pământul! El va judeca lumea cu dreptate, şi popoarele, cu nepărtinire.

Înainte de răstignire cu numai câteva zile, Isus a intrat în Ierusalim călare pe un măgăruş şi o mare mulţime de oameni L-au întâmpinat cu bucurie. Unii sperau ca Hristos să înlăture puterea Romei şi să întemeieze Împărăţia lui Dumnezeu în Ierusalim. Totuşi Domnul Isus nu a acceptat să fie împăratul lui Israel, ci Şi-a dat viaţa pe cruce şi apoi a înviat. Fără îndoială că i-a dezamăgit pe mulţi dintre urmaşii Săi care căutau un conducător mai războinic. Ei nu-şi dădeau seama că ambiţiile lor erau nimic în comparaţie cu ceea ce aveau să obţină prin moartea Sa.

„Hristos a urmat obiceiul iudeilor în ce priveşte intrarea împărătească. Animalul pe care călărea era acela pe care călăreau regii lui Israel, iar profeţia prevestise că în felul acesta trebuia să vină şi Mesia în Împărăţia Sa. De-abia S-a aşezat pe mânz şi un puternic strigăt de triumf a umplut aerul. Cei din mulţime Îl onorau ca pe Mesia, Împăratul lor. De această dată, Isus a primit omagiul care nu îngăduise să-I fie adus niciodată mai înainte, iar ucenicii au văzut în aceasta o dovadă că fericita lor nădejde urma să se împlinească şi că Îl vor vedea aşezat pe tron. Oamenii din mulţime erau convinşi că ceasul eliberării lor este aproape.” – Ellen G. White, Hristos, Lumina lumii, p. 570

Mulţimea L-a primit pe Isus cu entuziasm când circumstanţele erau prielnice, însă, când lucrurile nu au mai decurs potrivit aşteptărilor lor, mulţi L-au părăsit sau chiar I s-au opus pe faţă. Ce putem învăţa de aici despre pericolul falselor aşteptări? De exemplu, ceri împlinirea unei făgăduinţe pentru vinde- care sau pentru biruinţă asupra unui păcat, dar nu se întâmplă aşa cum te-ai aşteptat. Cum ne putem forma o credinţă tare, care să nu ezite atunci când lucrurile nu se petrec aşa cum am sperat, am aşteptat sau ne-am rugat?

=======================================================

STUDIUL BIBLIEI LA RÂND TRIMESTRUL II

Estera 1

1. Era pe vremea lui Ahaşveroş, al acelui Ahaşveroş care domnea de la India până în Etiopia, peste o sută douăzeci şi şapte de ţinuturi.
2. Împăratul Ahaşveroş şedea atunci pe scaunul lui împărătesc la Susa, în capitală.
3. În al treilea an al domniei lui, a dat un ospăţ tuturor domnitorilor şi slujitorilor săi. Căpeteniile oştirii perşilor şi mezilor, mai marii şi capii ţinuturilor s-au strâns înaintea lui.
4. El le-a arătat bogăţia strălucită a împărăţiei lui şi slava minunată a mărimii lui, în multe zile, timp de o sută optzeci de zile.
5. După ce au trecut aceste zile, împăratul a dat întregului popor care se afla în capitala Susa, de la cel mai mare până la cel mai mic, un ospăţ care a ţinut şapte zile, în curtea grădinii casei împărăteşti.
6. Covoare albe, verzi şi albastre erau legate cu funii de in subţire şi de purpură de nişte verigi de argint şi de nişte stâlpi de marmură. Paturi de aur şi de argint stăteau pe o podea de porfir, de marmură, de sidef şi de pietre negre.
7. Iar de băut turnau în vase de aur de felurite soiuri. Era belşug de vin împărătesc, mulţumită dărniciei împăratului.
8. Dar nimeni nu era silit să bea, căci împăratul poruncise tuturor oamenilor din casa lui să facă după voia fiecăruia.
9. Împărăteasa Vasti a dat şi ea un ospăţ femeilor, în casa împărătească a împăratului Ahaşveroş.
10. A şaptea zi, pe când inima împăratului era veselă de vin, a poruncit lui Mehuman, Bizta, Harbona, Bigta, Abagta, Zetar şi Carcas, cei şapte fameni care slujeau înaintea împăratului Ahaşveroş,
11. să aducă în faţa lui pe împărăteasa Vasti, cu cununa împărătească, pentru ca să arate frumuseţea ei popoarelor şi mai marilor săi, căci era frumoasă la chip.
12. Dar împărăteasa Vasti n-a vrut să vină când a primit prin fameni porunca împăratului. Şi împăratul s-a supărat foarte tare, s-a aprins de mânie.
13. Atunci împăratul a vorbit cu înţelepţii care cunoşteau obiceiurile vremii. Căci aşa se puneau la cale treburile împăratului: înaintea tuturor celor ce cunoşteau legile şi dreptul.
14. Avea lângă el pe Carşena, pe Şetar, pe Admata, pe Tarsis, pe Meres, pe Marsena, pe Memucan, şapte domnitori ai Persiei şi Mediei, care vedeau faţa împăratului şi care aveau locul întâi în împărăţie.
15. „Ce trebuie”, a zis el, „să se facă împărătesei Vasti, după lege, pentru că n-a împlinit ce i-a poruncit împăratul Ahaşveroş prin fameni?”
16. Memucan a răspuns înaintea împăratului şi domnitorilor: „Nu numai faţă de împărat s-a purtat rău împărăteasa Vasti; ci şi faţă de toţi domnitorii şi de toate popoarele care sunt în toate ţinuturile împăratului Ahaşveroş.
17. Căci fapta împărătesei va ajunge la cunoştinţa tuturor femeilor şi le va face să-şi nesocotească bărbaţii. Ele vor zice: „Împăratul Ahaşveroş a poruncit să i se aducă înainte împărăteasa Vasti, şi ea nu s-a dus.”
18. Şi din ziua aceasta crăiesele Persiei şi Mediei, care vor afla de fapta împărătesei, vor vorbi tot aşa tuturor căpeteniilor împăratului: de aici va veni mult dispreţ şi mânie.
19. Dacă împăratul găseşte cu cale, să se dea poruncă din partea lui şi să se scrie în legile perşilor şi mezilor, cu arătarea că nu trebuie să se calce o poruncă împărătească, după care Vasti să nu se mai arate înaintea împăratului Ahaşveroş. Iar împăratul să dea vrednicia de împărăteasă alteia mai bună decât ea.
20. Porunca împăratului se va vesti astfel în toată împărăţia lui – căci este mare – şi toate femeile vor da cinste bărbaţilor lor, de la mare până la mic.”
21. Părerea aceasta a fost primită de împărat şi de domnitori, şi împăratul a lucrat după cuvântul lui Memucan.
22. A trimis scrisori tuturor ţinuturilor din împărăţia lui, fiecărui ţinut după scrierea lui şi fiecărui popor după limba lui; ele spuneau că orice bărbat trebuie să fie stăpân în casa lui şi că va vorbi limba poporului său.
Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO